ตำแหน่งของคุณ Home

สมาชิกสกก.กระบุรีร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีคึกคัก!โพสเว็บฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก

สมาชิกสกก.กระบุรีร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีคึกคัก!【โพสเว็บฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก】:

โพสเว็บฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก

สมาชิกสกก.กระบุรีร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีคึกคัก!โพสเว็บฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก

วันที่ 27 ต.ค.64 นายสมศักดิ์​ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดระนอง​ เป็นประธานในการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี​ สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม​ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนกระบุรี อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยมีนางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ สหกรณ์จังหวัด ได้กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชมต่อคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ช่วยกันทำให้ผลการดำเนินงานของสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกได้พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกโดยการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ทั้งในระดับสมาขิกและระดับองค์กร สหกรณ์สามารถรักษาระดับมาตรฐาน ระดับชั้น การดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก การมีส่วนร่วมของสมาชิก ความสามารถในการกำหนดนโยบายการดำเนินงาน ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง

สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2519 สมาชิกแรกตั้ง จำนวน 170 คน หุ้นแรกตั้ง จำนวน 170 หุ้น มูลค่า 1,700 บาท เป็นสหกรณ์ระดับอำเภอ ปัจจุบันสหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 3 ด้าน คือ สินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ผลการดำเนินงานปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์มีสมาชิก จำนวน 882 คน มีทุนดำเนินงาน 4,756,850 บาท กำไรสุทธิประจำปี 248,415.61 บาท

สหกรณ์ฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกเลี้ยงสุกร เริ่มแรก จำนวนหนึ่งกลุ่ม 20 ราย ปัจจุบันมีสมาชิกเลี้ยงสุกรขุน จำนวน 130 คน สหกรณ์ดูแลสมาชิกกลุ่มเลี้ยงสุกรส่งเสริมการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยสำรวจข้อมูลสมาชิกที่ต้องการเลี้ยงสุกร และรวบรวมสมาชิกสหกรณ์ ปรับปรุงคอก/การทำคอกใหม่ เพื่อถูกสุขลักษณะ กลิ่นสภาพการเลี้ยงดู ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง วัคซีน ยารักษาโรค (ปศุสัตว์)อาหาร ตลอดจนหาตลาดให้กับสมาชิก ในปี 2564 สหกรณ์ได้กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 6.8 ล้านบาท แยกเป็น 1) โครงการปกติ จำนวน 5 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ได้แก่ ลูกสุกรขุนและอาหารสัตว์ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2563–2567) วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนทำการเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน 36 รายๆ ละ ไม่เกิน 50,000

โพสเว็บฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก สมาชิกสกก.กระบุรีร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีคึกคัก!


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ไม่ได้เป็นตัวแทนของตำแหน่งของget_bloginfo() in /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php:79 Stack trace: #0 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(772): require() #1 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(716): load_template('/home/wwwroot/a...', false, Array) #2 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #3 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/single.php(25): get_template_part('template-parts/...', 'single') #4 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/wwwroot/a...') #5 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/wwwroot/a...') #6 /home/wwwroot/amosfree.com/index.php(17): require('/home/wwwroot/a...') #7 {main} thrown in /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php on line 79