ตำแหน่งของคุณ Home

"กมธ.การพลังงาน"ย้ำทางออกน้ำมันแพงรัฐลดเก็บสรรพสามิตดีเซล5บาทลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลให้เหลือB5ชนิดเดียวapplication line

“กมธ.การพลังงาน”ย้ำทางออกน้ำมันแพงรัฐลดเก็บสรรพสามิตดีเซล5บาทลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลให้เหลือB5ชนิดเดีย

application line

"กมธ.การพลังงาน"ย้ำทางออกน้ำมันแพงรัฐลดเก็บสรรพสามิตดีเซล5บาทลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลให้เหลือB5ชนิดเดียวapplication line

สถานะกองทุนน้ำมันเหลือ 5,908 ล้านบาท เงินไหลออกต่อเดือน -5,305 ล้านบาท กมธ.พลังงาน ย้ำลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล ให้เหลือ B5 ชนิดเดียว พร้อมลดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 5 บาท 3 เดือน

นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการ เปิดเผยถึงถึงการติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ว่า ปัญหาดังกล่าว คณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญกรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าชี้แจง ให้ข้อมูล เพื่อหาแนวทางการแก้ไขการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กรรมาธิการฯ เห็นควรให้มีการลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล ให้เหลือแค่ B5 ชนิดเดียว และเห็นควรลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในอัตรา 5 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป เพื่ออุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลในราคา 25 บาทต่อลิตร หากสำนักงานกองทุนน้ำมันฯ ได้มีการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลดังกล่าวแล้ว และฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังไม่มีสภาพคล่อง กรรมาธิการฯ เห็นควรทำการกู้เงินเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไป

โดยที่ผ่านมา สถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลก ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีราคา น้ำมันดิบดูไบ (Dubai) ราคาจำหน่าย 82.205 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันเบนชิน 99.85 เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันดีเซลราคา 95.30 เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งราคาน้ำมันดังกล่าวเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์เอาไว้ว่าราคาจะขยับขึ้น

ขณะที่ในส่วนของราคาก๊าซ LPG CP (ราคาซื้อขายก๊าซหุงต้มประกาศรายเดือนประเทศซาอุดิอาระเบีย) เปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน 2563 ราคา 435 เหรียญดอลลาร์/ตัน เดือนพฤศจิกายน 2564 ราคา 850 เหรียญดอลลาร์/ตัน เพิ่มขึ้น 415 เหรียญดอลลาร์ โดยราคา LPG Cargo (ราคาซื้อขายก๊าซหุงต้มจริงซึ่งประกาศรายวัน) เดือนพฤศจิกายน 2563 ราคา 440.07 เหรียญดอลลาร์/ตัน เดือนพฤศจิกายน 2564 ราคา 841.50 เหรียญดอลลาร์/ตัน เพิ่มขึ้น 401.43 เหรียญดอลลาร์ สำหรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มในประเทศกำหนดให้คงราคาขายปลีกอยู่ที่ 318 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม

โดยฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 มีฐานะกองทุนอยู่ที่ 5,908 ล้านบาท ประกอบด้วย กองทุนสิทธิ กลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงเท่ากับ 25,254 ล้านบาท กองทุนสุทธิกลุ่มก๊าซหุงต้มเท่ากับ -19,346 ล้านบาท

สำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีการประมาณการไหลออกเพื่อพยุงน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิเท่ากับ – 3,387 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับก๊าซหุงต้มสุทธิเท่ากับ -1,918 ล้านบาทต่อเดือน และประมาณการไหลออกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมสุทธิเท่ากับ -5,305 ล้านบาทต่อเดือน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีกรอบวงเงินในการบริหารจัดการรวมกับเงินกู้ ไม่เกินสี่หมื่นล้านบาทนั้น หากไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการกองทุน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จะดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง วรรคสอง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยในขณะนี้ได้ร่างหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ในการกู้เงินเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อใช้ชดเชยราคาที่แพงขึ้น

ทั้งนี้ปัจจุบันนี้ ทางกองทุนฯ มีการชดเขยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ มันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ำมันไบโอดีเซล B10 ระยะเวลา 3 ปี นับแต่พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะครบระยะเวลาดังกล่าวในปี 2565 แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาปรับลดหรือยกเลิกการชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำมันชีวภาพดังกล่าวต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม ในส่วนของการชดเชยราคาก๊าซหุงต้ม กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยราคาให้กับผู้ใช้ก๊าซหุงต้มทุกบัญชีเท่ากัน ทั้งภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม

ขณะที่ด้านคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน ที่มีนายสมเกียรติ วอนเพียร เป็นประธาน ได้พิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยเชิญนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต รมว.พลังงาน ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมและเป็นธรรม ข้อเสนอแนะในการปรับลดราคาน้ำมันชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับผู้บริโภค และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลอาจกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา

โดยมาตรการในระยะสั้น ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้จากเดิมไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท เป็น 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการชดเชยอยู่ที่ 3 – 4 พันล้าน บาทต่อเดือน (ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลว) การลดภาษีสรรพสามิตลง แต่ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลในอนาคต

ส่วนมาตรการในระยะยาว ภาครัฐควรตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาและศึกษาร่วมกันของผู้มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรการและกลไกในการเยียวยาประชาชน และเนื่องจากปัญหาด้านพลังงานของประเทศไทยเป็นปัญหาเชิงซ้อน มีการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตพลังงาน ดังนั้นรัฐบาลควรพิจารณาทั้งโครงสร้างในภาคพลังงานและภาคการเกษตร

สำหรับรัฐบาลควรพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการ รวมทั้งการดำเนินงานของภาครัฐเกี่ยวกับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการนำเข้าน้ำมันดิบร้อยละ 80-90 รัฐบาลอาจมีวิธีการบริหารกลไกราคาน้ำมันระยะยาว โดยการสร้างคลังน้ำมันเพื่อจัดเก็บและสำรองน้ำมันที่ไทยนำเข้ามาจากต่างประเทศในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกถูก และนำน้ำมันที่สำรองไว้มาใช้หรือผสมกับน้ำมันที่นำเข้ามาจากต่างประเทศในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นจนเกินไปควรพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านและมาตรการเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อภาคธุรกิจของประเทศไทย ดังนั้นจึงควรพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

ขณะที่กรณีที่กำหนดให้กองทุนน้ำมันฯ งดการส่งเสริมน้ำมันชีวภาพในปี 2565 นั้นถ้าจำเป็นต้องขยายเวลานี้อีก 2 ปี ควรจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำหนดขอบเขตราคาสูงสุดของน้ำมันชีวภาพแต่ละชนิดว่าไม่ควรเกินเท่าไร ที่จะไม่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน และเป็นภาระกับประชาชนผู้ใช้น้ำมัน เพื่อเป็นการให้ผู้ผลิตน้ำมันชีวภาพต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ผลิตแล้วไม่เกินราคาสูงสุดที่คณะกรรมการกำหนด ตลอดจนเกษตรกรจะต้องพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตเพื่อที่จะให้สามารถผลิตน้ำมันชีวภาพไม่เกินราคาสูงสุดที่กำหนดที่ไม่กระทบและไม่เป็นภาระกับประชาชนผู้ใช้น้ำมัน

application line "กมธ.การพลังงาน"ย้ำทางออกน้ำมันแพงรัฐลดเก็บสรรพสามิตดีเซล5บาทลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลให้เหลือB5ชนิดเดียว


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ไม่ได้เป็นตัวแทนของตำแหน่งของget_bloginfo() in /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php:79 Stack trace: #0 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(772): require() #1 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(716): load_template('/home/wwwroot/a...', false, Array) #2 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #3 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/single.php(25): get_template_part('template-parts/...', 'single') #4 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/wwwroot/a...') #5 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/wwwroot/a...') #6 /home/wwwroot/amosfree.com/index.php(17): require('/home/wwwroot/a...') #7 {main} thrown in /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php on line 79