ตำแหน่งของคุณ Home

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดชูระบบแปลงใหญ่หนุนเกษตรกรยโสธรรวมกลุ่มวางแผนและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเริ่มเล่น dota2

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดชูระบบแปลงใหญ่หนุนเกษตรกรยโสธรรวมกลุ่มวางแผนและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ【เริ่ม

เริ่มเล่น dota2

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดชูระบบแปลงใหญ่หนุนเกษตรกรยโสธรรวมกลุ่มวางแผนและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเริ่มเล่น dota2

กรมการข้าว ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร การดำเนินงานมุ่งเน้นการรวมกลุ่มร่วมกันวางแผนและบริหารจัดการระบบการผลิตข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สนับสนุนเครื่องหยอดข้าว เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ กระสอบบรรจุ สุ่มตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แปลงเรียนรู้และสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าว ใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ การลดต้นทุนและการผลิตข้าวคุณภาพดี ก่อให้เกิดการร่วมมือในการผลิตของสมาชิก ผลผลิตมีคุณภาพ องค์กรชาวนามีความเข้มแข็งขึ้น

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงานนั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ โดยมีการรวมกลุ่มชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และกลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพดีที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบเชิงอุตสาหกรรม โดยมีการพัฒนากรรมวิธีการปลูกข้าวแบบประณีต มีการนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตของชาวนาที่ยังสูงอยู่ สามารถผลิตข้าวได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี รวมทั้งต้องมีการเชื่อมโยงการตลาด สามารถขายได้ราคาสูงกว่าข้าวปกติทั่วไป ในท้องตลาด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ชาวนามีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของตนเอง โดยมีการส่งเสริมแบบเน้นหนักในพื้นที่นาขนาดใหญ่ที่กลุ่มชาวนามีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กร ส่วนท้องถิ่น เอกชน และผู้ประกอบการค้าข้าวที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ การดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมตามนโยบายของกรมการข้าว และยุทธศาสตร์ข้าวไทย ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้ชาวนาไทยผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตข้าวรวมทั้งประเทศที่สมดุลกับอุปสงค์ ผลผลิตต่อไร่สูงด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ผลผลิตข้าวมีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีมูลค่าสูง ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและองค์กรชาวนามีความเข้มแข็ง และเพิ่มการบริหารจัดการและการตลาด

นางลัดดา พันธ์ศรี ประธานแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ 9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เป็นแปลงใหญ่ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการจัดการพร้อมเพิ่มศักยภาพในด้านการยกระดับสินค้าและการเชื่อมโยงการตลาด ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 100 ราย พื้นที่ผลิตข้าว จำนวน 1,140 ไร่ มุ่งเน้นผลิตข้าวภายใต้ระบบข้าวอินทรีย์ ข้าวคุณภาพและเมล็ดพันธุ์ข้าว ปัจจุบันการดำเนินงานของกลุ่มประสบปัญหาในด้านผลผลิตตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูง โดยสาเหตุของปัญหาเนื่องจากสภาพดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร สมาชิกในกลุ่มหลายครอบครัวเป็นผู้สูงวัย ลูกหลานบางส่วนที่เคยเป็นแรงงานในครัวเรือนได้เคลื่อนย้ายแรงงานไปประกอบอาชีพอื่นๆ ทำให้ค่าแรงสูงและการขาดแคลนเทคโนโลยีเครื่องจักรการเกษตรเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ค่าจ้างในการบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรมีราคาสูง ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนเครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้ต้องรอรับการบริการเป็นระยะเวลานานทำให้ข้าวร่วงหล่นได้รับความเสียหาย ขาดแคลนเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในกลุ่ม

ด้านนายรัฐพงศ์ มีกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด กล่าวว่า ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดได้ดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 จนถึง พ.ศ.2563 แม้สิ้นสุดโครงการแล้วก็ยังติดตามให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มทุกปี ให้คำปรึกษากับทางกลุ่มด้านการผลิตข้าว การจัดการโรคแมลงศัตรูข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นอกจากโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดยังร่วมดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ในฐานะที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพื้นที่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2,999,956 บาท เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตและลดต้นทุนการผลิตมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงการตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต การลดต้นทุนการผลิต รายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

เริ่มเล่น dota2 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดชูระบบแปลงใหญ่หนุนเกษตรกรยโสธรรวมกลุ่มวางแผนและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ไม่ได้เป็นตัวแทนของตำแหน่งของget_bloginfo() in /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php:79 Stack trace: #0 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(772): require() #1 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(716): load_template('/home/wwwroot/a...', false, Array) #2 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #3 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/single.php(25): get_template_part('template-parts/...', 'single') #4 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/wwwroot/a...') #5 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/wwwroot/a...') #6 /home/wwwroot/amosfree.com/index.php(17): require('/home/wwwroot/a...') #7 {main} thrown in /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php on line 79